Ofertă

CONTRACTUL-CADRU

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

 1. 1.1. Prezentul Contract-cadru reglementează relațiile de afaceri dintre "Paymaster" SRL (în continuare Societate) și Utilizator, aferent deschiderii și utilizării Contului de plăți RUNPAY.
 2. 1.2. Serviciile de plată sunt oferite de către Societate, care este înregistrată de către Banca Naţională a Moldovei în Registrul societăţilor emitente de monedă electronică și deține licența de emitere a monedei electronice Seria BNM nr. 000577 din 11.09.2014.
 3. 1.3. Societatea în activitatea sa este reglementată de Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului şi alte reglementări în vigoare.
 4. 1.4. Prezentul Contract-Cadru este întocmit în conformitate cu art. 681 din Codul Civil, Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plata si moneda electronica, Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului şi alte reglementări în vigoare.
 5. 1.5. Prezentul contract-cadru este întocmit în limba română și limba rusă;
 6. 1.6. Prezentul Contract-Cadru este un document care urmează a fi analizat înaintate de a deschide un cont de plăți RunPay și respectat întocmai pe parcursul utilizării acestuia.
 7. 1.7. Persoana care utilizează Contul de plăți RunPay devine Utilizator al serviciilor de plată și este de acord necondiţionat şi irevocabil cu condițiile prezentului Contract-Cadru.
 8. 1.8. În limetele prezentului Contract-Cadru, Societatea prestează servicii de plată care implică un cont de plăți RunPay și care pot fi folosite exclusiv pentru achitarea de bunurilor sau serviciilor, şi anume:
 9. a) Depunerea mijloacelor bănești în contul de plăți RunPay;
 10. b) Retragerea mijloacelor bănești din contul de plăți RunPay;
 11. c) Achitarea bunurilor/serviciilor;
 12. d) Efectuarea plăților P2P între utilizatorii sistemului RunPay;
 13. e) Transferarea/primirea mijloacelor bănești în/din contul de plăți RunPay în/din adresa altor sisteme de plăți.
 14. 1.9. Informaţiile, condiţiile și tarifele aferente contului de plăți RunPay sunt specificate pe WebSite-ul RunPay.
 15. 1.10.Societatea permite gestionarea și utilizarea contului de plăți RunPay prin:
 16. a) pe site-ul https://my.runpay.com;
 17. b) Aplicația mobilă RUNPAY disponibilă;

 18. Informații de contact a Societății:
  Adresa Juridică Str. Aleea Gării 42, mun. Chișinău, R. Moldova;
  Nr. Contact: +373(022) 855-888;
  E-mail: office@paymaster.md, support@paymaster.md.

2. NOŢIUNI GENERALE

 1. 2.1. Societate - "Paymaster" SRL (Licenţa seria BNM nr. 000577 din 11.09.2014, adresa juridică: MD -2001, str. Aleea Gării, 42, mun. Chişinău, Republica Moldova).
 2. 2.2. Sistemul RunPay - sistemul de plăți dezvoltat și gestionat de către „Paymaster” SRL și utilizat pentru prestarea serviciilor de plată și deschiderea și gestionarea contului de plăți RunPay;
 3. 2.3. Cont de plată RunPay – instrument de plată deschis în sistemul RunPay, folosit pentru păstrarea mijloacelor financiare a Utilizatorului, executarea serviciilor de plată și alte operațiuni necesare pentru funcționarea unui cont de plată;
 4. 2.4. Cont tranzitoriu- Cont intern deschis în sistemul RunPay, utilizat de către Societate pentru înscrierea provizorie a mijloacelor bănești care sunt destinate pentru suplinire a unui cont de plăți a Utilizatorului;
 5. 2.5. Aplicația mobilă RunPay - o aplicație mobilă utilizată pentru gestionarea Contului de plată RunPay și efectuarea plăților, instalată și utilizată pe dispozitive mobile de către Utilizatori;
 6. 2.6. Utilizator – persoană fizică care are a atins vîrsta de cel puțin 18 ani, care utilizează serviciile de plată prestate de către "Paymaster" SRL, în calitate de plătitor sau beneficiar al plății sau în ambele calități;
 7. 2.7. Ordin de plată – dispoziţie a plătitorului sau a beneficiarului plăţii adresată prestatorului său de servicii de plată pentru executarea unei operaţiuni de plată;
 8. 2.8. Autorizarea tranzacției de plată – orice serie de proceduri (tehnice – coduri PIN, login/parola) stabilite de Societate şi utilizate de Utilizatorul pentru a iniţia o plată în sistemul RunPay;
 9. 2.9. Plătitor – persoană fizică care inițiază o plată;
 10. 2.10.Beneficiar al plăţii - persoană care este beneficarul fondurilor ce au făcut obiectul unei plăți;

3. REGULILE DE FUNCȚIONARE ȘI UTILIZARE A CONTULUI DE PLĂȚI RUNPAY

 1. 3.1. DESCHIDEREA CONTULUI
  1. 3.1.1. Societatea deschide conturi de plăți în monedă națională (lei moldovenești). În cazul primirii fondurilor în valută straină, pe contul de plăți RunPay vor fi înscrise mijloace bănești în monedă națională conform cursului valutar prestabilit.
  2. 3.1.2. Deschiderea contului de plati RunPay se efectuiază prin înregistrarea datelor personale a Clientului în sistemul informational care este gestionat de către Societate.
  3. 3.1.3. Fiecărui utilizator înregistrat în sistemul de plăți RunPay i se deschide un cont unic pentru evidența tuturor tranzacțiilor.
  4. 3.1.4. În dependență de volumul datelor personale înregistrate a Utilizatorului sunt aplicate limitele de utilizare a contului de plati RunPay - https://my.runpay.com/limits.
  5. 3.1.5. Societatea nu deschide și nu ține conturi anonime, conturi pe nume fictive.
  6. 3.1.6. Societatea, în conformitate cu prevederile legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului si regulamente interne, aplică măsuri de precauție aferent utilizatorilor RUNPAY, inclusiv identificarea Uilizatorului, precum și a beneficiarilor efectivi până la stabilirea relațiilor de afaceri.
  7. 3.1.7. Societatea are drept sa refuze deschiderea contului Utilizatorului fără a explica motivul.
  8. 3.1.8. În cazul în care Utilizatorul efectuează o operațiunie de plată cu numerar prin intermediul terminalului de plată iar aceasta se rezultă inclusiv cu un surplus de mijloacele sau dacă Utilizatorul participă la campanii promoționale, tranzacția inițiată se înscrie într-un Cont tranzitoriu. Mijloacele bănești vor fi disponibile dupa deschiderea contului de plăți pe numele Utilizatorului cu respectarea pct. 3.1.2. și pct. 3.1.6. din prezentul Contract. Modul de identificare a Utilizatorului este descris - https://my.runpay.com/operator?id=1199.
 2. 3.2. UTILIZAREA CONTULUI DE PLĂȚI RUNPAY
  1. 3.2.1. În scop de identificare în sistemul de deservire la distanță precum și în scop de gestionare a contului de plăți utilizatorul va introduce numărul de telefon indicat la deschiderea contului și parola. Numărul de telefon indicat la înregistrarea contului se consideră rechizitele contului utilizate pentru transfer în/din cont de plăți.
  2. 3.2.2. Utilizatorul va utiliza contul de plăți RunPay numai pentru servicii de plată în scopuri personale, familie şi alte nevoi, precum şi nevoile comerciale care nu sunt legate de activitate de antreprenoriat, de vânzarea sistematică de bunuri sau servicii și care nu intră în conflict cu legile şi reglementările Republicii Moldova.
  3. 3.2.3. Societatea oferă Utilizatorului informația despre toate tipurile serviciilor de plată prestate de Societate, care comercializează bunuri şi/sau prestează servicii sau care sunt permise pentru Utilizator. Informația poate fi găsită de WebSite-ul a Societății.
  4. 3.2.4. Pentru securitatea contului de plată RunPay, Societatea oferă Utilizatorilor mecanisme și instrumente securizate de gestionare și efectuarea tranzacțiilor de plată prin:
  5. a) site-ul https://my.runpay.com;
  6. b) Aplicația mobilă RUNPAY;
  7. 3.2.5. O tranzacție de plată este considerată autorizată doar în cazul în care Utilizatorul şi-a exprimat consimţămîntul / a autorizat tranzacția de plată fie înainte, fie după executarea operaţiunii de plată. Autorizarea tranzacției de plată sau o serie de acțiuni de plată trebuie să fie efectuate conform cerințelor acestui Contract-Cadru. În lipsa unui astfel de consențământ/autorizare a tranzacției, operațiunea de plată este considerată ca fiind neautorizată.
  8. 3.2.6. Momentul primirii unui ordin de plată se consideră ziua și ora în care ordinul de plată a fost transmis de către ultilizator către Societate.
  9. 3.2.7. Utilizatorul îşi poate retrage autorizarea tranzacției în orice moment dar nu mai târziu de momentul irevocabilității (executării tranzacției de plată de către Societate).
  10. 3.2.8. Termenul maxim de executare a unui ordin de plată/de executare a unei tranzacții este de până la o zi lucrătoare.
  11. 3.2.9. Societatea pune la dispoziția Utilizatorului extrasul operațiunilor efectuate pentru perioada de timp selectată de către Utilizator. Extrasul operațiunilor permite utilizatorului identificarea operaţiunii de plată, beneficiarul operațiunii de plată, data/ora efectuării operațiunii de plată, suma operaţiunii de plată şi orice comisioane percepute.
  12. 3.2.10.În cazul apariției motivelor obiective de securitate sau a unor amenințări la adresa securității asociate serviciilor de plată sau suspiciune de utilizare neautorizată sau frauduloasă/al unei fraude reale a contului de plăți RunPay, Societatea îşi rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la contul de plăți RunPay și după caz să debiteze contul de plăți în suma tranzacțiilor frauduloase efectuate.
  13. 3.2.11.Imediat după blocarea contului de plăți RunPay, Societatea va notifica Utilizatorul despre blocarea acestuia şi despre motivele acestui blocaj, cu excepția cazului în care furnizarea acestei informații aduce atingere motivelor de siguranță justificate în mod obiectiv sau este interzisă de alte acte normative. Notificarea Utilizatorului va fi efectuată securizat în modul convenit de părți la deschiderea contului, în speță la adresa de e-mail sau la numărul de telefon indicat de către utilizator la deschiderea contului.
  14. 3.2.12.Societatea va debloca contul de plăți RunPay sau îl va înlocui cu alt cont de plăți RunPay odată ce motivele de blocare încetează să mai existe.
 3. 3.3. ÎNCHIDEREA CONTULUI DE PLĂȚI RUNPAY. ÎNCETAREA RELAȚIEI DE AFACERI CONFORM CONTRACTULUI-CADRU
  1. 3.3.1. Prezentul Contract-cadrul poate înceta:
  2. a) prin acordul comun al Părţilor, consemnat printr-un mod agreat de către ambele Părţi;
  3. b) la solicitarea Utilizatorului de închidere a Contului de plată / rezilia prezentul Contract-cadru în mod gratuit, prin prezentarea către Societatea a Cererii de închidere a Contului de plăți;
  4. 3.3.2. Societatea poate rezilia unilateral contractul-cadru prin transmiterea unui preaviz pe e-mail, sms sau alte mijloace de comunicare, cu cel puţin 2 luni înainte de intrare în vigoare a rezilierii contractului;
  5. 3.3.3. Societatea are dreptul, fără notificarea prealabilă, să înceteze relația de afaceri cu Utilizatorul:
  6. a) în cazul în care Utilizatorul folosește contul de plăți RunPay în contradicție cu prevederile prezentului Contract-Cadru;
  7. b) şi/sau în cazul în care Societatea identifică un risc sporit ca urmare a continuării relaţiei contractuale cu Utilizatorul;
  8. c) şi/sau Utilizatorul utilizează în mod fraudulos serviciile Societății şi/sau Compania are suspiciuni cu privire la scopul şi/sau natura tranzacţiilor efectuate prin intermediul Contul de plăți deschis în numele Utilizatorului;
  9. d) şi/sau Utilizatorul a efectuat/efectuează intenționat de tranzacții frauduloase prin intermediul contului de plăți în scopul obținerii veniturilor nejustificate;
  10. e) şi/sau Utilizatorul nu se conformează solicitărilor Societății care derivă din legislația cu privire la legislației privind combatarea spățării banilor și finanțării terorismului;
  11. f) în cazul în care o peroană terța utilizează contul deschis în numele Utilizatorului.

4. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR

 1. 4.1. Societatea nu face parte din tranzacțiile comerciale încheiate între Utilizatori şi nu este responsabil pentru eligibilitatea lor. Societatea nu este responsabilă pentru calitatea, siguranţă şi securitate, precum şi consecinţele utilizării bunurilor şi serviciilor care sunt comercializate de către Furnizorii de bunuri și servicii înregistrați în Sistemul RunPay.
 2. 4.2. Societatea nu răspunde și nu va lua în considerare cererile Utilizatorilor referitoare la valorile implicite tranzacției comerciale (de performanță necorespunzătoare), inclusiv angajamentele pentru transferul de bunuri sau servicii.
 3. 4.3. Operațiunile de plată pot fi revocate la cererea Utilizatorului, cu condiția comunicării revocării în scris de către Utilizator cu indicarea clar a operațiunii care se cere a fi anulată sau modificată, precum și motivul solicitării. Revocarea se va putea realiza numai cu acordul Beneficiarului plății, coform politicii de revocare a acestuia. În dezacordului din partea Beneficiarului plății operațiunea de plată nu poate fi revocată.
 4. 4.4. Societatea are dreptul de a modifica prezentul Contract-cadru unilateral. Notificarea utilizatorului cu privire la modificările se efectuează prin plasarea lor pe WebSite. Modificările intră în vigoare după exprimarea acordului Utilizatorului dar nu mai tîrziu de 2 luni de la postarea versiunii noi a Contractului-Cadru pe WebSite.
 5. 4.5. Societatea efectuează debitarea mijloacelor băneşti de pe contul de plăți în baza documentelor executorii ale autorităților publice abilitate, precum şi în cazurile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

5. UTILIZATORUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI:

 1. 5.1. Să beneficieze serviciile de plată prestate de Societate în conformitate cu prezentul contract.
 2. 5.2. Utilizatorul are dreptul să solicite corectarea unei operațiuni de plată de numai dacă informează Societatea, în cel mai scurt timp, dar nu mai tîrziu de 13 luni de la data efectuării operațiunii, despre faptul că a constatat o operațiune de plată neautorizată sau executată necorespunzător de către Societate.
 3. 5.3. Utlizatorul, prin depunerea unei cereri scrise, are dreptul să primească în orice moment al relaţiei contractuale condiţiile contractuale ale contractului-cadru pe suport de hîrtie sau pe alt suport durabil.
 4. 5.4. Să solicite returnarea mijloacelor bănești confom la pct. 3.3.3. din Prezentul Contract-Cadru.

6. UTILIZATORUL ARE URMĂTOARELE OBLIGAȚII:

 1. 6.1. Să utilizeze contul de păți RunPay în conformitate cu prezentul Contract-Cadru;
 2. 6.2. Să nu utilizeze serviciile oferite de Societate în operaţiuni frauduloase și/sau de spălare a banilor sau finanțare a terorismului;/li>
 3. 6.3. Să nu admită utilizarea contului de plăți RunPay în activități care sunt contrare legilor şi reglementărilor Republicii Moldova. Utilizatorul este de acord să nu utilizeze contul de plăți RunPay la procurarea de bunuri şi servicii, care incită, încurajează sau promovează desfășurarea activităților ilegale.
 4. 6.4. La solicitarea Societatii să prezinte în termen de 3 zile lucrătoare explicații, documente și informații care să descrie activitatea pe care Utilizatorul o desfășoară pe contul de plăți RunPay precum și proviniența mijloacelor bănești utilizate.
 5. 6.5. Să informeze în scris Societatea, de îndată ce ia cunoștință, despre cazurile de pierdere, furt, însușire de către terți a contului de plăți RunPay sau de orice altă utilizare neautorizată a acestuia;
 6. 6.6. Să verifice informațiile despre tranzacțiile de plată efectuate cel puțin odată pe lună, iar în caz de necesitate să notifice Societatea despre tranzacțiile neautorizate sau executate necorespunzător, precum și despre orice alte erori sau inexactități din Extrase;
 7. 6.7. Să facă cunoștință și să respecte în totalitate Regulile pentru utilizarea Aplicației mobile RUNPAY;
 8. 6.8. Îndată ce deschide un cont de plăți RunPay, întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a păstra în siguranță elementele de securitate aferente cestuia.
 9. 6.9. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru exactitatea şi veridicitatea datelor folosite cu scopuri de plată, care au fost introduse la efectuarea tranzacției de plată.
 10. 6.10.Utilizatorul va notifica îndată Societatea, în cazul în care nu a fost executată corect o plată.
 11. 6.11.Sa nu admită utilizarea contului de plăți RunPay către persoane terțe
 12. 6.12.Se interzice transmiterea elementelor de securitate ale contului de plăți către peroane terțe

7. SOCIETATEA ARE URMĂTOARELE DREPTURI:

 1. 7.1. Să stabilească și să încaseze comision pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile prezentului Contract-Cadru;
 2. 7.2. Să solicite, să prelucreze, să actualizeze și să păstreze datele cu caracter personal ale Utilizatorului;
 3. 7.3. Să solicite explicații, documente și informații care să descrie activitatea pe care Utilizatorul o desfășoară pe contul de plăți RunPay precum și proviniența mijloacelor bănești utilizate;
 4. 7.4. La necesitate, Societatea poate să aplice limite tranzacționale la executarea operațiunilor de plată sau să sisteze activitatea contului în scopul conformării cu cerințele Legii 308/2017.

8. SOCIETATEA ARE URMĂTOARELE OBLIGAȚII:

 1. 8.1. Să se asigure că elementele de securitate ale conturilor de plăți RunPay nu sînt accesibile altor persoane, cu excepția Utilizatorului care are dreptul de utilizare a contul de plăți RunPay propriu, fără a aduce atingere obligațiilor utilizatorului serviciilor de plată prevăzute la pct. 6 din prezentul ontract-Cadru;
 2. 8.2. Să nu deschidă un cont de plăți RunPay nesolicitat de Utilizator, cu excepția cazului în care acesta trebuie înlocuit;
 3. 8.3. Să se asigure că în orice moment sînt disponibile mijloace corespunzătoare pe contul de plăți RunPay a Utilizatorului, cu excepția cazului expus la pct. 7.4. din prezentul Contract-Cadru;
 4. 8.4. Să pună la dispoziția Utilizatorului, la cerere, în termen de 18 luni de la notificare, informațiile care fac dovada efectuării respectivei notificări în conformitate cu pct. 3.3.2;
 5. 8.5. Să împiedice orice utilizare a contului de plăți RunPay odată ce a fost făcută notificarea în conformitate cu cu pct. 3.3.2 și pct. 3.3.4;
 6. 8.6. Să execute consențămintele exprimate de utilizatori în sensul de efectuării plăților. În cazul în care plata este executată eronat din vina Societăţii, Societatea rambursează pierderile de utilizare sau suma de plată.
 7. 8.7. Să pună în mod gratuit la dispoziţia Utilizatorului, cel puțin o dată pe lună, informațiile prevăzute la pct. 3.2.6.:
 8. a) prin intermediul interfeței speciale securizate a contului de plăți RunPay şi/sau aplicației mobile;
 9. b) prin e-mail la solicitarea utilizatorului şi/sau printr-o altă modalitate convenită suplimentar cu Societatea.

9. RĂSPUNDEREA PLĂTITORULUI PRIVIND OPERAȚIUNILE DE PLATĂ NEAUTORIZATE

 1. 9.1. În cazul în care Utilizatorul nu a asigurat siguranța elementelor de securitate personalizate a contului de plăți RunPay, el suportă pierderile legate de orice operațiune de plată neautorizată, care rezultă din producerea unei situaţii de urgenţă (pierderea, furtul sau însuşirea instrumentului de plată), pînă la suma de 2 500 MDL;
 2. 9.2. Utilizatorul suportă toate pierderile legate de orice operațiune neautorizată dacă aceste pierderi rezultă din fraudă ori din nerespectarea intenționată, sau din neglijență gravă de către Utilizator a uneia sau a mai multor obligații care îi revin conform pct. 6. În astfel de cazuri pct. 9.1 din prezentul Contract-Cadru nu se aplică.

10. TARIFE

 1. 10.1. Lista privind sumele comisioanelor şi limitele de cheltuieli (în continuare tarife) cu care va fi taxat Utilizatorul pentru serviciile prestate de către Societate este publicată pe WebSite-ul şi pot fi modificate la discreția Societății.
 2. 10.2. Societatea va informa Utilizatorul privind costurile serviciului prestat, pînă la finalizarea procesului de prestare a serviciului de plată. Utilizatorul are dreptul de a anula serviciul de plată în orice moment până la Autorizarea tranzacției de plată.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 1. 11.1. Pentru alte încălcări sau executarea defectuoasă a dispoziţiilor prezentului Contract-Cadru, părţile sunt responsabile, în conformitate cu legile şi reglementările din Republica Moldova.
 2. 11.2. Orice litigiu care poate apărea între părţi în legătură cu punerea în aplicare a prezentului Contract-Cadru vor fi rezolvate prin negocieri. În cazul în care negocierile iniţiate nu au avut loc cu success Utilizatorul va depune, la sediul juridic al Societăţii, o plângere scrisă. Soluționarea se va efectua în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la serviciile de plată şi monedă electronică şi alte acte normative din Republica Moldova.

12. ALTE CONDIŢII

 1. 12.1. Părţile se eliberează de răspundere totală sau parţială de a îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul Contract-Cadru, în cazul în care a existat un caz de forţă majoră de ordin operaţional, care nu putea fi prevăzut şi prevenit prin mijloace rezonabile.
 2. 12.2. Prin acceptarea condițiilor acestui Contract-Cadru, Utilizatorul autorizează Societatea de a prelucra datele cu caracter personal,precum și prelucrarea lor prin intermediul Sistemului Informațional ”Acces-Web” administrat de către ”Agenția Servicii Publice” pentru verificarea veridicitatea și acctualitatea informației din documentele prezentate de către Utilizator atât la deschiderea contului de plăți cât și pe parcursul utilizării acestuia;
 3. 12.3. Societatea, la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, se angajează să acţioneze în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
 4. 12.4. Utilizatorul își exprimă consimământul privind transmiterea datelor cu caracter personal partenerilor Societății, în limita posibilității de a executa operațiunea de plată inițiată de Utilizator.
 5. 12.5. Situaţiile care nu sunt reglementate în prezentul Contract-Cadru, părţile se ghidează după legislaţia Republicii Moldova în vigoare cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică sau de alte acte normative ale Republicii Moldova.
 6. 12.6. Utilizatorul confirmă că sunt înţelese şi vor fi îndeplinite toate condiţiile prevăzute în prezentul Contract-Cadru şi utilizatorul le va accepta necondiţionat şi în întregime.
 7. 12.7. Utilizatorul garantează că este o persoană capabilă să-şi asume drepturile şi obligaţiile în limitele prezentului Contract-Cadru.
 8. 12.8. Prezentul Contract-Cadru intră în vigoare în cazul în care Utilizatorul îşi exprimă acordul de pe WebSite, Aplicația RUNPAY sau prin alt mijloc de comunicare la distanţă.
 9. 12.9. Contract-Cadru este valabil timp de un an calendaristic se prelungește automat pentru fiecare an calendaristic succesiv în cazul în care nu sunt întrunite condițiile p. 3.3.3. prezentul Contract-Cadru.
 10. 12.10.În cazul în care Utilizatorul nu efectuează nici o tranzacție în decursul la 1 an calendaristic, Societatea va extrage mijloacele bănești din contul de plăți RunPay a Utilizatorului și va transfera în cont special a Societății. Utilizatorul în orice moment poate adresa o cerere Societății cu solicitarea de eliberare a mijloacelor bănești anterior deținute. După examinarea cererii și informațiilor recepționate, Societatea va returna mijloace bănești Utilizatorului în termen de 5 zile lucrătoare;
 11. 12.11.Utilizatorul poate depune reclamaţii/plângeri prin transmiterea acestor prin următoarele modalităţi:
 12. a) adresare, pe numele “Paymaster” SRL, expusă în scris şi transmisă în oficiile companiei pe suport de hârtie;
 13. b) adresare transmisă în format electronic pe adresa electronică support@paymaster.md;
 14. c) mesaje pe rețelele sociale ale Societății;
 15. d) apel telefonic către Serviciul Support a Societății;
 16. 12.12.Reclamaţia/plângerea comunicată Societății în modul stabilit la pct. 12.10, lit. a) și b) se examinează şi se oferă răspuns în decurs de 10 (zece) zile din ziua recepţionării reclamaţiei/plângerii de către Societate. În cazul în care reclamaţia/plângerea necesită investigare suplimentară, Societatea examinează reclamaţia în decurs de 14 (patrusprezece) zile calendaristice din ziua expunerii reclamaţiei/plângerii.