Politica de confidențialitate

Aviz privind prelucrarea datelor cu caracter personal

«PAYMASTER» SRL Vă informează că, la prestarea serviciilor de plată datele Dvs. cu caracter personal sunt colectate, prelucrate, stocate şi păstrate în conformitate cu Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi politicile interne în domeniu. Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime: accesarea serviciilor prestate de Companie, asigurarea unei comunicări continue, inclusiv prin expedierea unor mesaje promoţionale, executarea rapidă a solicitărilor Dvs., soluţionarea reclamaţiilor adresate, etc.

Măsurile de securitate luate de Companie pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, diseminării, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, asigură un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate.

«PAYMASTER» SRL Vă atenţionează, că la prezentarea datelor cu caracter personal prin completarea formularelor-tip, cererilor sau la orice comunicare a acestora pe suport hârtie sau pe alt suport durabil, Dvs. vă exprimaţi acordul expres pentru prelucrarea datelor de catre Companie, cu scopul acordării serviciilor de plată.

Conform Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal Dvs. aveţi drepturile de: acces şi intervenţie asupra datelor, opoziţie, de a nu fi supus unei decizii individuale şi acces la justiţie.

Dreptul de opoziție îl puteți exercita prin depunerea nemijlocită a reclamației la una din unitățile teritoriale ale Companiei sau expedierea în mod electronic prin intermediul paginii web-oficiale.

Concomitent, Compania Vă informează că va dezvălui şi transmite datele cu caracter personal nemijlocit Dvs. sau persoanei împuternicite de Dvs., precum şi organelor abilitate, respectând cerinţele stabilite de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi de alte acte normative în vigoare. Pentru protejarea datelor cu caracter personal, Vă recomandăm atenţie sporită la comunicarea acestora pe site-uri sau în alte situaţii nejustificate.

Extras din regulament

«Protecția informațiilor și datelor clienților Sistemului de Plăți „Paymaster” SRL»

2.2. În Companie se creează și stochează următoarele documente, care conțin următoarele date cu caracter personal despre client:

2.2.1. Chestionarul clientului, care servește ca bază pentru identificarea unui client, folosind Portofelul electronic Runpay MDL.

2.2.2. O copie a buletinului de identitate a cetățeanului Republicii Moldova;
- pentru nerezidenți - o copie a pașaportului;
- buletin de identitate pentru cetățenii străini, care se află temporar sau permanent în Republica Moldova;
- sau alte documente oficiale, care permit la nivel legislativ să fie adoptate de către companie pentru identificarea clienților.

3. Transmiterea, stocarea și copiere de rezervă a datelor cu caracter personal.

3.1. Transmiterea datelor cu caracter personal:

3.1.1. Prin transmiterea datelor cu caracter personal ale clientului se subînțelege difuzarea informațiilor prin canalele de comunicare și pe suporturi materiale.

3.1.2. La transmiterea datelor cu caracter personal angajații Companiei respectă următoarele cerințe:

3.1.2.1. Datele cu caracter personal ale clientului nu sunt comunicate terților în scopuri comerciale. Nu este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților în scopul promovării bunurilor, lucrărilor, serviciilor pe piață, prin contactul direct cu un potențial consumator folosind mijloace de comunicare, dacă clientul nu a dat aprobarea sa pentru această acțiune (în baza unei declarații, a unui Contract sau a unui Acord).

3.1.2.2. Transmiterea datelor cu caracter personal ale clientului în cadrul Companiei se efectuează în conformitate cu acest document, documentația tehnologică și fișa postului.

3.1.2.3. Mijloacele de transmitere a datelor despre client și tranzacțiile de plată în cadrul organizației sunt:
- chestionare pe hârtie și copii ale documentelor de identitate;
- copii electronice ale documentelor;
- datele clientului în format text.

3.2. Stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal, informații cu privire la operațiunile de plată:

3.2.1. Prin stocarea datelor cu caracter personal se subînțelege existența înregistrărilor în sistemele informaționale (SI) și pe suporturi materiale.

3.2.2. Datele cu caracter personal ale clienților sunt procesate și stocate în baza de date SI.

Suporturile de hârtie sunt stocate într-un acces limitat, toate suporturile de hârtie sunt marcate cu inscripția „Confidențial”.

Stocarea datelor cu privire la tranzacțiile de plată ale clienților se realizează exclusiv în format electronic.

Este permisă primirea unei copii pe hârtie (tipărirea) operațiunilor de plată finalizate de la un portofel electronic specific al clientului, numai pentru cererile legitime și destinate exclusiv în scopul solicitării. Copia este, de asemenea, marcată cu inscripția/sigiliul „Confidențial”.

3.2.3. Stocarea datelor cu caracter personal ale clienților nu pot fi efectuate mai mult decât este necesar în scopul prelucrării, cu excepția cazului în care se prevede astfel prin lege sau regulamentele interne ale Companiei.

4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

4.1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal al clienților este realizarea unui set de activități de identificare, decontare a numerarului și alte operațiuni, inclusiv:

4.1.1. Deschiderea și menținerea de conturi pentru persoanele cu un anumit nivel de privilegii.

4.1.2. Servicii de încasare.

4.1.3. Servicii de numerar pentru persoanele fizice.

4.1.4. Alte operațiuni care nu sunt interzise prin lege, precum și un set de acțiuni cu date personale necesare pentru executarea operațiunilor de mai sus.

4.1.5. Pentru a respecta cerințele legislației, la cererea de aplicare a Legii, autoritățile fiscale, etc.

4.1.6. Colectarea și prelucrarea datelor statistice utilizate de Companie, în scopul de a îmbunătăți serviciile, promovarea produselor.